: ღღ ღღ


: [1] 2 3 4 5 6

 1. .. ..
 2. ..
 3. ....
 4. ...
 5. ..
 6. ..
 7. ....
 8. :::: ::::
 9. ** .. !!!
 10. ..
 11. ...
 12. ....!!!
 13. ...
 14. !!!!!!
 15. 000
 16. !!
 17. 0000
 18. 12 0000
 19. ..........
 20. -
 21. .........
 22. ~~~~~~
 23. (()) ..
 24. .........
 25. !
 26. :
 27. !
 28. .....!!@
 29. *** ****
 30. ...
 31. .... ... ...
 32. .
 33. ( )
 34. ....@
 35. .......
 36. !!!
 37. !
 38. [ ]
 39. ߿
 40. ........
 41. ...
 42. . .
 43. ...
 44. .........
 45. |||| ||||
 46. ...!!!!
 47. .. ...
 48. !
 49. ( )
 50. ....!!!
 51. ( )
 52. !
 53. ........................
 54. !
 55. ..
 56. " " ....!
 57. [ ] .. !
 58. !!
 59. ....
 60. ....
 61. ღ[ő ]ღ
 62. ..} !.
 63. !!!
 64. ....!!!!
 65. - ʺ ..
 66. !
 67. ,,
 68. ..**
 69. . . .
 70. }-
 71. ... ()
 72. ......
 73. [ ] [ ]
 74. ( ) .
 75. ... .....
 76. ...
 77. .
 78. .
 79. [ ]
 80. 忿
 81. !!!
 82. ߿
 83. ...
 84. ஐ..●◦ I love you ◦●..ஐ
 85. . !!!
 86. .
 87. ..
 88. ..
 89. (( ))
 90. ]] .. [[
 91. ....}
 92. ....
 93. ..
 94. ** **
 95. ღ .. ღ
 96. (( ))
 97. ...
 98. ][ !! ][
 99. ## ##
 100. {{ .. .. }}
 101. {{{ }}}
 102. ɿ!!
 103. ** **
 104. ..
 105. ~ ~
 106. **.. **
 107. .
 108. &&
 109. ღ ღ
 110. ** **
 111. ..
 112. ...............
 113. ..
 114. .~ { ] ..~
 115. ~
 116. .. .
 117. &&
 118. ...